Tụng kinh vu lan báo hiếu

(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cố hương ngang trán niệm lớn bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời duy trì đạo

Theo tự tánh làm cho lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

Bạn đang xem: Tụng kinh vu lan báo hiếu

(Xá rồi gọi tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, lấy đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng nhỏ một dạ chí thành, cúng dường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện mọi cả bố ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư tự phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo nhà Di-đà, thuộc là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương Tăng chúng, muốn từ bi tiếp độ hương thơm linh. Cửu huyền Thất tổ khôn cùng thăng, mẹ cha hiện gắng phước tăng thọ trường. Khắp bọn chúng sanh rõ đường đạo đức, bay muội mê bệnh bậc quang minh. Ngưỡng mong mỏi đức cả oai nghiêm linh, từ ai oán xót minh chứng hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy gặm hương vào lư và đọc bài xích kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành bình thường bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp bố kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ về bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hỏng không biến hóa pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ thánh thiện Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh đánh Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô Tây phương cực lạc trái đất đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán cố kỉnh Âm Bồ-tát, Đại cố gắng Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, thanh tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng tuyệt ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò mùi hương vừa bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiềng

Pháp thân cục bộ hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước tức thì ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi chổ chính giữa đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế thước chén ra da, tình nhân đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa vạc sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, người thương đề dạ tình nhân đề dạ, người yêu đà dạ người yêu đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI ghê KỆ

Phật pháp rộng sâu siêu nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp nặng nề tìm cầu.

Con ni nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ nỗ lực Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới đặng lục thông,

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả hy vọng đền,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

Thấy vong chủng loại sanh làm cho ngạ quỷ,

Không uống ăn uống tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết người mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm thiết bị đem dâng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng âu sầu bấy lâu,

Thấy cơm, bà bầu rất lo âu,

Tay tả bịt đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn không dứt,

Sợ chúng ma cướp giựt của bà,

Cơm đưa không tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà đặng đâu.

Thấy như vậy khổ sở thê thảm,

Mục Kiền Liên yêu thương xót thương,

Mau mau về mang lại giảng đường,

Bạch cùng Sư phụ trung bình phương giải nàn.

Phật bắt đầu bảo cụ thể căn cội.

Rằng người mẹ ông gốc tội hết sức sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình thiết yếu ai ước đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu mang lại cửu Thiên,

Cùng là các bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn bởi vì Thiên vương

Cộng bố cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương cứu tế bà bầu ngươi,

Muốn cho cứu đặng mạng người,

Phải dựa vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu vớt tế Ta toan giảng nói,

Cho các người thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị đến gần,

Truyền mang lại Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm tháng Bảy là ngày từ tứ,

Mười phương tăng lên dự lễ này,

Phải toan tìm sửa chớ chầy,

Thức ăn uống trăm món, hoa trái năm màu.

Lại yêu cầu sắm giường nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn uống tinh sạch báu mầu,

Đựng vào bình chén bát vọng mong kính dâng.

Chư Đại đức mười phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thăng,

Lại thêm bố mẹ hiện tiền,

Đặng nhờ vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì hồi trước Thánh tăng đều đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ họp về,

Như bạn thiền định đánh khê,

Tránh điều phiền não chuyên về Thiền-na.

Hoặc người đặng tứ toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc người thọ hạ gớm hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc fan đặng Lục thông tấn phát,

Và các hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm sãi sinh hoạt gần bọn chúng sanh.

Đều trì giới siêu thanh, khôn cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh dĩa cơm lục hoà.

Người nào bao gồm sắm ra đồ thực,

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,

Hiện tiền phụ mẫu của người,

Bà nhỏ quyến thuộc thảy các nhờ ơn.

Tam trang bị khổ chắc hẳn rằng ra khỏi,

Cảnh nhàn rỗi hưởng thọ tự nhiên,

Như còn cha mẹ hiện tiền,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như cha mẹ bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang thắp sáng khắp thuộc châu thân,

Phật khuyên bảo mười phương Tăng chúng,

Phải theo đúng thể thức sau này:

Trước lúc thọ thực lũ chay,

Phải mong chú nguyện cho tất cả những người tín gia.

Cầu thất thay mẹ thân phụ thí chủ,

Định tâm thần quán đầy đủ đừng quên,

Cho xong định ý hành thiền,

Mới cần sử dụng phẩm vật lũ tiền hiến dâng.

Khi thọ dụng, nên an thiết bị thực,

Trước Phật đài hoặc trường đoản cú tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự nhân tiện thọ sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu vãn tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng không còn khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu mã cũng trong ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ nhỏ nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ nặng nề ra.

Như sau đồ đệ xuất gia,

Vu Lan bể pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ phụ huynh còn đương trên thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi siêu thông,

Ta vừa ý muốn nói bé liền hỏi theo.

Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo nam nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng sản phẩm lê đồ vật vạn dân cõi trần.

Như chí mong đền ơn phụ thân mẹ,

Hiện tại cùng thất thế tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy mỗi năm,

Sau lúc kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính hồi trước Phật Đà hoan hỷ,

Phải mua sanh bá vị cơm canh,

Đựng trong bình chén bát tinh anh,

Chờ tiếng Tự tứ bọn chúng Tăng cúng dường.

Đặng cầu nguyện tuy vậy đường ngôi trường thọ,

Chẳng gầy đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng mong thất thay đồng thì,

Lìa khu vực ngạ quỷ sanh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn âu sầu thân,

Môn sinh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần được chuyên.

Thường nguyện cầu thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu mã siêu sanh,

Ngày Rằm mon Bảy mỗi năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm cần đền.

Lễ cứu vãn tế chí thành sắp tới đặt,

Ngõ cúng nhịn nhường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy nhiên thân buổi đầu,

Đệ tử Phật sợ hãi gìn giữ,

Mới yêu cầu là mê say tử Thiền môn.

Vừa nghe ngừng Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tứ chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với bốn ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh thành,

Sau là cứu giúp vớt, bọn chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ thay Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội hết sức đông,

Tính ra mang lại số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có các mặt hàng Bồ-tát,

Hội tại đây đủ mặt hay thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng sản phẩm đại chúng Nam phương tiến hành.

Đáo phân phối lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương khô quăng quật đấy lâu đời,

Thế Tôn bèn vội mang đến nơi,

Lạy liền tía lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tim ái ngại,

Chẳng gọi sao Phật lạy gò xương,

Vội rubi xin Phật dạy tường:

“…Thầy là từ Phụ ba phương tứ loài.

Ai người nào cũng kính Thầy nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong các môn đồ,

Ngươi là đệ tử đứng đầu dày công.

Bởi không biết đục trong chưa rõ,

Nên bởi vì ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương tới tấp bấy lâu,

Cho nên trong những số đó biết bao cốt hài.

Chắc cũng có ông bà phụ thân mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, tử thi còn đây.

Ta lễ bái kỉnh người tiền bối,

Và ngậm ngùi bởi vì nhớ kiếp xưa.

Đống xương lếu láo tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái bỏ bừa khó coi.

Ngươi siêng năng xét soi đến kỹ,

Phân làm phía hai bên nữ, bên nam,

Để cho rành mạch cốt phàm,

Không còn lộn lạo thiếu nữ nam chất chồng.

Đức A-nan trong tâm địa tha thiết,

Biết làm thế nào phân biệt khỏi sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó lựa chọn gái trai thời gian này.

Còn sanh tiền dễ bề sắp tới đặt,

Cách đứng đi ăn mặc phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, cực nhọc nhìn khó khăn phân.

Phật mới bảo: A-nan nên biết,

Xương bạn nữ nam phân biệt rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng oằn,

Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn.

Ngươi bao gồm biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi lũ bà sanh đẻ nhưng mà ra,

Sanh con tía đấu tiết ra,

Tám hộc bốn đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương lũ bà, đen nhẹ nhàng hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương bố mẹ công dày chăm sóc sanh.

Bèn ước Phật thi ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp nào báo hiếu tuy nhiên thân?

Thế Tôn bắt đầu bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ giãi tỏ khá nghe!

Thân bầy bà các bề cực nhọc,

Sanh đặng nhỏ thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều lưu giữ sợ tung bất thường.

Tháng thiết bị nhì hình như sữa đặc.

Tháng thứ ba như viên huyết ngưng.

Bốn tháng đã tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện tại sinh rõ ràng.

Tháng sản phẩm sáu lục căn(<2>) hầu như đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đầy đủ lỗ chân lông,

Cộng thông thường đến số tám muôn tư ngàn.

Tháng đồ vật tám hoàn toàn tạng phủ.

Chín tháng thì tương đối đầy đủ vóc hình.

Mười mon là đến kỳ sinh.

Nếu nhỏ hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ nghịch làm ai oán thân mẫu.

Nó vẫy vùng sút quấu lung tung,

Làm cho bố mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được tệ bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa bà bầu mười phần nên tin.

Điều đầu tiên giữ gìn thai giáo,

Mười mon trường chu đáo đầy đủ bề.

Thứ nhì sanh đẻ tởm ghê,

Chịu đau chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều sản phẩm ba, thâm ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, bền vững chẳng lay.

Thứ tư ăn uống đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đầy đến con.

Điều đồ vật năm lại còn khi ngủ,

Ướt người mẹ nằm, khô ráo phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con giàu có chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều thứ bảy không chê ô uế,

Giặt đồ dơ của trẻ không phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng,

Nếu nhỏ đi vắng cha phiền bà bầu lo

Điều lắp thêm chín miễn con sung sướng,

Dầu nên mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao hữu ích thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều máy mười chẳng si trau chuốt,

Dành cho con những cuộc thanh nhàn,

Thương nhỏ như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa bà mẹ sánh bằng Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan yêu cầu biết!

Trong bọn chúng sanh tuy thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương dưỡng dục xoay lao.

Ấy là bất hiếu khoác giao,

Thì những người ấy đời nào yêu cầu thân.

Mẹ sinh con nuôi nấng mười tháng,

Cực khổ nhịn nhường gánh nặng nề trên vai,

Uống ăn uống chẳng đặng do thai,

Cho đề xuất thân thể hình hài kém suy.

Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề,

Ví như thọc tiết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử các bề gian nan.

Con còn nhỏ tuổi phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, đề nghị giặt, rửa trôn,

Biết rằng nhơ bẩn dáy mẹ không phải lo ngại gì.

Nằm phía ướt, nhỏ nằm phía ráo,

Sợ cho con ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc mọi thân,

Ắt con nên chịu trăm phần thảm thương.

Trọn bố năm mút sữa nương sữa mẹ,

Thân tí hon mòn làm sao nệ cùng với con,

Đến khi vừa được lớn khôn,

Mẹ cha dạy bảo cho bé vỡ lòng,

Cho đến lớp mở thông trí huệ,

Dựng vợ chồng có thay làm ăn,

Ước hy vọng con được đề xuất thân,

Dầu cho cha mẹ cơ xấu quản chi.

Con đau gầy tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao phương pháp mấy cũng đành,

Khi bé căn bệnh dịch đặng lành,

Thì phụ huynh mới an thần định tâm.

Công dưỡng dục sanh bằng non biển,

Cớ sao bé chẳng biết ơn này!

Hoặc khi lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn phụ huynh phùng có trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ đe thê nhi,

Bà nhỏ chẳng nhắc ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy bảo song đường không kể,

Tiếng khuyên răn cả nhà chẳng màng.

Trái ngang phòng báng hầu hết đàng,

Ra vào lui tới mắng càn người trên.

Vì thô lỗ tánh quen làm bướng,

Chẳng nói lời trưởng thượng dạy răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng bọn chúng dữ,

Nết tập quen làm cho sự trái ngang,

Nghe lời dỗ dành quân hoang,

Bỏ phụ thân bỏ bà mẹ trốn thanh lịch quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tra cứu kế sinh nhai,

Hoặc đi mua sắm kiếm lời,

Hoặc vào quân quân nhân với đời lập công.

Vì ràng buộc đồng công, mối nợ,

Hoặc trở ngăn vì vợ vì con,

Quên phụ vương quên mẹ tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Xem thêm: Bình Giữ Nhiệt Độ Hình Thú Ngộ Nghĩnh, Bình Giữ Nhiệt Độ Hình Thú

Ấy là nói những người có chí,

Chớ số đông du hý nhưng mà thôi,

Sau lúc phá hết của rồi,

Phải tra cứu phương kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài xích bạc,

Phạm tội hình, tù nhân ngục yêu cầu vương,

Hoặc lúc mang căn bệnh giữa đường,

Không người nuôi dưỡng vứt thân xung quanh đồng.

Hay tin dữ, bà bé cô bác,

Cùng mẹ phụ vương xao xác ảm đạm rầu,

Thương con tỉ ti ưu sầu,

Có lúc mang căn bệnh đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nặng vì thương thừa lẽ,

Phải băng hà làm quỷ giữ lại hồn,

Hoặc nghe bé chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo đồ dùng bất chánh,

Chẳng mấy khi thần tỉnh chiêu tập khang,

Làm cho bố mẹ than van,

Sanh bé bất hiếu buộc phải mang tiếng đời.

Hoặc phụ huynh đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu số đông điều,

Ốm đau đói rách rưới kêu rêu,

Con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương.

Phận đàn bà còn nương phụ thân mẹ,

Thì bao gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch trong nhà,

Dễ không đúng dễ khiến hơn là nam giới nhi.

Song đến lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ông xã chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biến mất biệt nhà.

Quên chăm sóc dục song thân ân trọng

Không nhớ công có nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo đáp cù lao,

Làm cho bố mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu cha mẹ la rầy la rầy mắng,

Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi chồng đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu đựng chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ,

Nói không cùng nghiệp dữ cần mang.

Nghe Phật chỉ rõ phần nhiều đàng,

Trong hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, rước cây lấy củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho các lỗ chân lông,

Thảy hầu hết rướm máu, ướt váy cả thân.

Đến hôn mê tâm thần bất định,

Một giây lâu new tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ không hơn người mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan trong khi nát như tan,

Tội tình cực nhọc nỗi than van,

Làm sao trả đặng vô vàn ơn sâu.

Trước Phật chi phí ai ước trần tố,

Xin gắng Tôn mẫn cố gắng bi lân,

Làm sao báo ân thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ cùng Đại bọn chúng lắng nghe,

Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề,

Không phương báo ân cho vừa sức đâu.

Ví có người ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ phụ thân tất cả hai vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nghìn kiếp ơn kia chưa đền.

Ví tất cả người chạm chán cơn đói rét,

Nuôi tuy vậy thân dâng hết thân này,

Xương ép thịt nát phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn đây không đồng.

Ví có người vì công sinh dưỡng,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy nhiên ngươi,

Chịu thân mù tối như vầy,

Đến trăm nghìn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví có tín đồ cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trọng điểm can,

Huyết ra khắp khu đất chẳng than,

Đến trăm ngàn kiếp thâm nám ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận khu vực nào,

Tuy là sự việc khó biết bao,

Trải trăm nghìn kiếp không sao đáp đền.

Ví có fan vì ơn dưỡng dục,

Tự treo bản thân cúng Phật núm đèn,

Cứ treo vì vậy trọn năm,

Trải trăm nghìn kiếp ân thâm không đền.

Ví có bạn xương xay ra mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt xẻ thân mình,

Xương rã thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có người vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt lạnh thấu ruột thấu gan,

Làm mang lại thân thể tiêu tan,

Đến trăm ngàn kiếp thâm nám ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy đa số kinh hãi,

Giọt lệ tràn cực nhọc nỗi vậy ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng thâm nám ân tuy vậy đường?

Phật bắt đầu bảo những hàng Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong mỏi đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì phụ huynh trì chuyên phúng tụng,

Cùng ăn năn những lỗi lầm xưa,

Cúng dường Tam Bảo mau chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm mon Bảy cho kỳ trường đoản cú tứ

Thập phương tăng đều dự lễ này,

Sắm sanh lễ vật đủ đầy,

Chờ giờ đồng hồ câu hội để bày thờ dâng.

Đặng ước nguyện tuy nhiên đường ngôi trường thọ,

Hoặc sinh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy vậy thân của mình.

Mình còn phải bắt buộc chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới duy trì gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá đề xuất y demo phụng hành chớ sai

Được như vậy new là khỏi tội,

Bằng chẳng thì ngục tù tối bắt buộc sa,

Trong năm đại tội đề cập ra,

Bất hiếu sản phẩm nhất, thật là trọng thay.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này trong núi Thiết Vi,

Vách phên bằng sắt vây quanh tư bề.

Trong ngục tù này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò làm bếp sắt mang đến tan,

Rót vào trong mồm tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho tất cả những người thọ khổ,

Lột thịt domain authority đau thấu trung khu can,

Lại gồm chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở trong ngục tất cả giường bằng sắt,

Bắt tội nhân nằm khắp kia xong,

Rồi cho một ngọn lửa hồng,

Nướng quay kẻ tội domain authority phồng giết mổ thau.

Móc bằng sắt, yêu thương đao, gươm giáo,

Trên không trung đổ tháo dỡ như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm đến thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phân phát vô phương đề cập hết,

Mỗi ngục đều phải có cách trị riêng,

Như là xe fe phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ đưa ra đặng bị tiêu diệt liền khôn xiết đỡ,

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân,

Ngày đêm trống mái muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp không dứt một giây.

Sự hành phạt tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nằn nì ngỗ nghịch tuy vậy thân,

Chúng ngươi đều phải ân cần,

Thừa hành các việc đãi đằng khoản trên.

Nhứt là yêu cầu Kinh này in chép,

Truyền bá ra cho khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bởi đặng thấy một vì thế Tôn

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ giống hệt như sở nguyền.

Cha bà bầu đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tứ chúng một lòng kính vâng.

Lại vạc nguyện thà thân này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu cho lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nghìn kiếp lời Thầy không quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn chảy rời,

Đến trăm nghìn kiếp như vầy,

Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu chũm Tôn đặt để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên tu hành.

Phật new bảo: A-nan đề nghị biết!

Quyển gớm này trái thiệt cao xa,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi đề xuất giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử hết sức mừng, rất vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin vững chắc vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất chổ chính giữa đảnh lễ rồi tức thì lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu tiệm Tự Tại,

Dầy công tu huệ new mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt gần như đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi vai trung phong chớ nghi nan,

Sắc tê nào khác cái không đâu mà!

Cái ko nọ như thế nào xa chiếc sắc,

Sắc là không, không dung nhan như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thay thôi

Này Xá-lợi nghĩ về coi tất cả phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng hoàn thành đó mà,

Sạch dơ, thêm sút cũng là chân không

Ấy vậy đề nghị xét thông gần như lẽ,

Như hỏng không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức không bẩn làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng lạnh lùng như thế,

Lục trần kia cũng nhắc là không.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương đưa ra mà có?

Bổn tánh không soi nó phải tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu xuất xắc diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hỏng soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trọng tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng đề nghị đạo mầu!

Tam nạm Phật ngôi cao triệu chứng quả,

Thảy gần như nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này siêu thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là về tối linh!

Những nhức đầu khó xử thênh thênh trừ hết,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy đề xuất Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, cha la tăng yết đế, người thương đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sanh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc đá quý tươi,

Tướng giỏi quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tứ nguồn khơi.

Hào quang đãng hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân cấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện hy vọng độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc trái đất Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam mô Đại bi Quán vậy Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại núm Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm tháng Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm bé thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con mang lại trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên nạp năng lượng bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy bao gồm công cha,

Chẳng cai quản yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu chưa báo,

Hổ phận hèn hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lấn mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ huynh chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn trên thế,

Thân trung khu yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên,

Lòng bé mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật mong nguyền hôm mai.

Nghe khiếp Phật thuyết bảy ngày,

Minh trọng điểm kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông rất đầy đủ nên danh,

Muốn tìm phụ huynh lòng thành ráng công,

Đền ơn cho bú, ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn coi vòng thay gian.

Thấy vong bà bầu khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu bà bầu khóc la,

Đau lòng thương mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhận thấy con mình,

Mục Liên cứu bà mẹ hết tình vắt công

Con ơi! chị em đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thở than,

Vội vàng quay lại thế gian,

Bới cơm trắng một chén đem sang chị em mừng,

Và cơm vô miệng nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên coi thấy tởm hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi lụy tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật cầu xin bà bầu già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu giúp tế pháp lành,

Cần ước Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang đến phụ mẫu mã hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc an ninh điều hoà.

Bảy đời phụ mẫu mã đã qua,

Về trời hưởng phước sáng loà hào quang

Vui chơi nhàn hạ an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sinh trăm món đồ ăn,

Trái cây ngũ quả, hương thơm đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bể nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, chén bát vàng đựng cơm,

Những dụng cụ quý bông thơm,

Thành chổ chính giữa dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng nhịn nhường Tam Bảo ước Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ gìn nghiêm trang

Cầu cho thí công ty trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời,

Xót yêu quý phụ chủng loại hiện thành nuôi con.

Nhai cơm mang đến bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng nề thương bé hết lòng.

Trời cao khu đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời cha cõi trắng sạch trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu buộc phải danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin rước hồi hướng đầy đủ miền sát xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng óc phiền

Nguyện khai kiến thức vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là bố mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta.

Nguyện mang công đức chế tạo ra

Hướng về mọi cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn nhiều loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thường xuyên trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây phương cực Lạc quả đât Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại bệnh minh.

Giờ này đệ tử, với đại chúng, kính cẩn trước Phật, thực lòng đọc tụng, kinh... Cùng xưng thương hiệu Phật. Nguyện rước công đức này hồi hướng: phật giáo sáng thêm, xe cộ Pháp thường xuyên chuyển, gió hoà mưa thuận, giang sơn hưng thịnh, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc.

Thứ nguyện: ước an lành đệ tử ..... Thuộc chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua căn bệnh khỏi, thân trọng điểm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát trọng tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trung ương từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: mong siêu hương linh ..... Cùng chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, nương dựa vào sức Phật, cho được đạo tràng, nghe khiếp nghe Pháp, nhanh chóng thoát mặt đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất rất thăng, tín đồ còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đang đi vào giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.