Kinh tụng hằng ngày thích nhật từ

l>Kinh Tung Hang ngay lập tức - Thich Nhat Tu bien soan
Trang giờ Anh

Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt


*

MỤC LỤC


Lời ra mắt Sa-môn ưa thích Đức Nhuận ix Lời Tựa xiii Ý Nghĩa của Tụng tởm xvii Hướng Dẫn Hành Trì xxv PHẦN NGHI THỨC DẪN NHẬP 1-6 1.

Bạn đang xem: Kinh tụng hằng ngày thích nhật từ

Nguyện hương 1 2. Ca ngợi Phật và tiệm Tưởng 3 3. Đảnh Lễ Tam Bảo 4 4. Tán hương thơm 4 5. Vạc Nguyện Trì gớm 5 6. Khen thưởng Giáo Pháp 5

PHẦN CHÁNH KINH 9-840

1. Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật 9

2. Kinh gửi Pháp Luân 39

3. Kinh người Áo trắng 45

4. Khiếp Danh Ngôn Chánh Pháp 57

5. Kinh nền tảng gốc rễ Đức Tin 97

6. Kinh Từ trung tâm 103

7. Kinh Phước Đức 109

8. Ghê Sáu Pháp Vô Thượng 113

9. Gớm Hiền Nhân 119

10. Kinh tổ quốc Cường Thịnh 173

11. Kinh gốc rễ Đạo Đức thôn hội 179

12. Kinh Bảy Loại vk 199

13. Kinh Người vk Mẫu Mực 205

14. Khiếp Giáo Hóa tín đồ Bệnh 209

15. Gớm Mười Pháp cửa hàng Niệm 221

16. Kinh Qui phương tiện cái chết 237

17. Gớm Nhổ Mũi tên Sầu Muộn 241

18. Kinh nhấn Thức Vô Thường với Đau Khổ 247

19. Khiếp Cúng Thí fan Mất 269

20. Tởm Nghiệp Báo Tái sanh 275

21. Tởm Na-tiên Đàm Đạo 305

22. Khiếp Sống và Tu trong liên hiệp 347

23. Kinh Tôn Trọng những Pháp Môn 359

24. Kinh tứ Mươi Hai bài bác 363

25. Kinh chủ Trương của Như Lai 389

26. Kinh ý niệm về Như Lai 393

27.

Xem thêm: Cách Tính Độ Cận Của Mắt 4 10 Là Cận Bao Nhiêu Độ Là, Thị Lực 6/10 Khi Nào Thì Nên Đeo Kính

Kinh tín đồ Biết Sống 1 mình 397

28. Kinh tía Cánh cửa ngõ Giải bay 405

29. Kinh Dụ Ngôn bọt Nước 411

30. Gớm Chánh kiến 417

31. Kinh Dụ Ngôn tín đồ Bắt Rắn 421

32. Kinh tiệm Niệm hơi Thở 441

33. Kinh tư Lãnh Vực tiệm Niệm 453

34. Khiếp Mười Pháp Đến Bờ tê 477

35. Kinh Tám Điều thức tỉnh của hàng Bồ-tát 481

36. Gớm Dẫn Nhập Đại quá 487

37. Khiếp Chỉ Bày Chân trung tâm 541

38. Ghê Cúng dường Pháp 565

39. Khiếp Hạnh trẻ em Thơ 575

40. Kinh Hạnh Bồ-tát 581

41. Kinh tư Điều lệ thuộc 589

42. Khiếp Lục Độ Dung Thông 599

43. Tởm Chỉ Bày phương tiện 619

44. Gớm Ý Nghĩa Bát-nhã 655

45. Khiếp Trí Tuệ Kim cương cứng 671

46. Kinh các Pháp Tu Viên Thông 705

47. Tởm Thể Nhập Pháp Môn Không hai 757

48. Gớm Viên Giác 767

49. Kinh Lời Dạy sau cuối 821

PHẦN SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG 841-74

1. Bát-nhã vai trung phong Kinh 841

2-a. Niệm Phật A-di-đà (hoặc đọc bài bác 2-b) 843

2-b. Niệm Phật Bổn Sư (hoặc đọc bài xích 2-a) 844

3. Xướng Lễ 845

4-a. Mấy Điều quán Tưởng (hoặc đọc bài xích 4-b) 845

4-b. Cửa hàng Chiếu Thực trên (hoặc đọc bài xích 4-a) 846 5. Sám Nguyện (chọn 1 trong tám bài bác Sám bên dưới đây): a) Sám Mười Nguyện 847 b) Sám Quy Mạng 848 c) Sám Quy Y 852 d) Sám Quy Nguyện 854 đ) Sám Tu Tập 856 e) Sám Tu Là cội Phúc 861 f) Sám Hồng nai lưng 863 g) Sám Tống Táng 867 6. Hồi hướng Công Đức 870 7. Lời Nguyện Cuối 871 8. Đảnh Lễ tía Ngôi Báu 872 Phụ lục 1: bắt Tắt văn bản của tứ Mươi Chín ghê 875 Phụ lục 2: Chú Thích những Thuật Ngữ cùng Danh Từ riêng biệt (Phông chữ Arial Unicode MS) yêu thích Giác Hoàng 929 Phụ lục 3: Về Một cỗ Kinh Thánh Phật Giáo 973 Phụ lục 3: Các dịp nghỉ lễ hội trong Hai truyền thống cuội nguồn Phật Giáo 983 Phụ lục 4: những Ngày Ăn Chay 987 Phụ lục 5: Phương Danh Ấn Tống 989-96