Ngoài những bài thi kiểm soát trên ngôi trường lớp thì có khá nhiều các cuộc thi mở rộng như cuộc thi Olympic giúp các em bao gồm sân chơi để ôn luyện tiếng Anh. Nội dung bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu cỗ đề luyện thi olympic giờ Anh lớp 3 dưới trên đây để hiểu rõ hơn cũng như có thể đưa ra những phương pháp học tiếng Anh tại nhà phù hợp nhất làm thế nào cho các em đạt hiệu quả tối ưu nhé!

*

Ioe là từ viết tắt của mạng internet Olympic English – kỳ thi tiếng Anh trực tuyến dành cho đối tượng học viên tiểu học tập và càng nhiều từ giới hạn tuổi lớp 3 trở lên. Đây là một kỳ thi hết sức thú vị được khích lệ cho toàn bộ các em học viên ở toàn bộ các cung cấp học khác nhau. Vì vậy mà tiếng Anh mang lại bé trở nên quan trọng và được tập trung, chăm chú nhiều hơn. Học viên lớp tía là độ tuổi thấp nhất để có thể tham gia kỳ thi olympic, các bạn học sinh có thể đăng cam kết tham gia thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 một cách dễ dàng và đơn giản qua khối hệ thống đăng ký kết thi trực tuyến tại trang web www.ioe.vn. Kỳ thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 được tổ chức bao hàm 4 vòng. Qua những bài xích thi, các bạn học sinh sẽ kiếm được cho mình cách học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh hiệu quả, vừa ôn tập phần ngữ pháp sau những bài xích thi. Ứng dụng technology hiện đại, hình hình ảnh minh hoạ ưa nhìn cùng các cân nặng câu hỏi phong phú, đây đó là những điểm mạnh khiến kỳ thi olympic giờ Anh lớp 3 được cực kỳ nhiều chúng ta học sinh mếm mộ và tham gia.

Bạn đang xem: Đề thi violympic tiếng anh lớp 3

1. Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 1

Section 1: Nối tranh cùng với chữ trong bảng sau

*

Section 2:

Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name’s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later Goodbye D. Good night

4. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ……..

A. Nice khổng lồ meet you. B. See you later C. Goodmorning D. Goodevening

8. …… to …… you, Nam.

A.Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

9. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

10 ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

Section 3: Fill the blank

Hoàn thành những từ hoặc các câu sau

EI _ HTMy name _ _ PeterTAB _ ESCHOOL – B _ GTH _ EET _ ank you very muchHi, Alice. I _ _ TommyTEACH _ RHello, Mary. How _ _ _ you?Hi. How _ _ _ you?

2. Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 2

Section 1: Find the honey- Answer the question.

*

Section 2: The teacher is coming

Sắp xếp những từ sau để đổi mới câu trả chỉnh

*
*

Section 3: Smart monkey

Nối từ bỏ với tranh

*

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 3

Section 1: Nối tự với tranh

*

Section 2: Fill the blank – xong các từ bỏ hoặc các câu sau 

Wh _ t is this?Lis _ en lớn me, please.Let’s sing a s _ ng.St _ nd up!See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.Is this a penc _ l?This is _ doll._ ice to meet you.No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 4

Section 1: Defeath the Goal Keeper

*

*

Section 2: Find the honey

*

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

*

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie lớn s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. Táo bị cắn 3. Ice cream 4. Purple 5. Carrot

6. Soft drink 7. Run 8. Tree 9. Blue 10. Chair

a. Chạy b. Cây c. Màu tím d. Greed color da trời e. Kem

f. Ghế g. Quả táo bị cắn h màu đỏ i. Cà rốt j. Nước uống bao gồm ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave me out

1. Nipce 2. Cajke 3. Penk 4. Sune 5. Desuk

6. Milkl 7. Mornieng 8. Wrwite 9. Pencyil 10. Maeet

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. B. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. He b. Lan c. You d. Bye

4……………………………..? – It’s black.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this black d. This is blue

5. Nice khổng lồ meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice lớn meet you, too. D. Hi

6. Is your school white ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice lớn meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. Name’s b. Names c. Name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. He b. Me c. I d. She

10. Let’s stand ……………….!

a. Down b. Up c. In d. On

Bài 3: Matching

1.Meet 2. Mèo 3. Crocodile 4. Green 5. Horse

2.Good morning 7. Drum 8. Snowy 9. Gray 10. Listen

a.nghe b. Gặp gỡ mặt c. Bao gồm tuyết d. Màu xanh lá e. Màu sắc xám

f.chào buổi sớm g. Dòng trống h. Con ngựa chiến i. Cá sấu j. Con mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. Tea 3. Under 4. Horse 5. Play chess

6. Play football 7. Foot 8. Butter 9. Tín đồ 10. Banana

a. Soccer b. Trà c. Bên dưới d. Chơi cờ e. Bàn chân

b.ngồi g. Bơ h. Dòng quạt i. Con chiến mã j. Chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words khổng lồ make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. Thank am you. Fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. Is

……………………………………………………. 

4. Is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. Your big ? Is school

…………………………………………………….

6. This ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. You See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. Friend. Is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a song.

a. Look b. Sing c. Stand d. Sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t màu sắc is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. He b. She c. It d. My

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. U b. E c. O d. A

4. The_e are your books on the table.

a. T b. W c. Y d. R

Bài 3: Matching

1.Rain 2. Fish 3. Fly a kite 4. Bee 5. Policeman 

6. Nurse 7. Flower vase 8. Mouse 9. Star 10. Heart

a.lọ hoa b. Y tá c. Nhỏ chuột d. Trái tim e. Thả diều

f. Ngôi sao g. Con cá h. Cảnh sát i. Mưa j. Nhỏ ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. Boy b. Toy c. Student d. She

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. B. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice khổng lồ meet you

4. These …………………..my books.

a. Are b. Is c. Am d. This

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. Not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. Two cassettes

c. Casstte d. Cassettes

7.……………..your hand, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. Am c. Is d. This

Bài 3: Matching

1. Tea 2. Puzzle 3. Hen 4. Meet 5. Heart

6. Ant 7. Rabbit 8. Paper 9. Clock 10. Ask

a. Con thỏ b. Ghép hình c. Con kê mái d. Gặp mặt mặt e. Nhỏ kiến

f. Giấy g. đồng hồ thời trang h. Hỏi i. Trà j. Trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. Fifteen 3. Van 4. Twelve 5. Library

6.Kangaroo 7. Grapes 8. Puddles 9. Drive a oto 10. Eyes

a. Nho b. Vũng nước c. Lái xe xe hơi d. Tủ sách e. Số 12

f. Thú túi g. 3 bé diều h. Xe cài đặt i. Số 15 j. Mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Xem thêm: " Chân Váy Bút Chì Màu Đen Đẹp Nhất Hè 2021, Chân+Váy+Bút+Chì Giá Tốt Tháng 10, 2021

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. Clvoudy 3. Gardyen 4. Studetnt 5. Rodom

6. Laomp 7. Brofther 8. Fatqher 9. Dfrive 10. Whiote

Bài 3: Reoder the words to make sentences

1. You Thank much. Very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. Day. A Have day.

…………………………………………………….

4. My is that bicycle.

……………………………………………………. 

5. To lớn Listen friend. Your

…………………………………………………….

6. Students. Please be quiet…………………………………………………….

7. Make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. Help Can me. You

…………………………………………………….

9. Pens. These are my

……………………………………………………. 

10. Bedroom. Is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave me out

1.rihde 2. Leaxrn 3. Squaure 4. Nehw 5. Mpeet

6. Glasis 7. Dohor 8. Circhle 9. Opexn 10. Rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. Computers 3. Three lamps 4. White cats 5. Ears

6. Ride a pony 7. Pencils 8. Two fans 9. Two bicycles 10. Three books

a. Cưỡi con ngữa b. Sản phẩm vi tính c. Chiếc bàn màu vàng

d. Mèo white e. Tai f. Cây viết chì g. 3 mẫu đèn bàn

f. Chiếc xe đạp i. 3 cuốn sách j. 2 chiếc quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. Eleven 3. Two bowls 4. Three fans

5. Four boxes 6. Yellow pencil 7. Tent 8. Three crayons

9. Four dogs 10. Three hats

a. Tư cái nón b. Số 11 c. 3 dòng quạt d. 4 dòng hộp

e. Bút chì màu vàng f. 3 cây cây bút sáp g. 3 cái nón

f. Con chó i. Chiếc lều j. 2 dòng bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………to the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. He ` b. She c. His d. Her

3. Listen ………………..the teacher.

a. To b. Me c. He d. You

Bài 4 Choose the odd one out

a. She b. My c. He d. You

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words khổng lồ make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. Classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. Are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. My friend is

………………………………………………………….

6. Your hand Put down………………………………………………………….

7. Schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. To lớn the Point teacher.

………………………………………………………….

9. Your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pick pencil. Your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. Yous b. You’s c. You’re d. You

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. A b. An c. The d. Be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. Pen b. Car c. Dog d. Green

5. This is ………….apple.

a. A b. An c. The d. Be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stand up now and mở cửa ………..book.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

Bài 3: Matching

1. Elephants 2. Pink pillow 3. Five birds 4. Four tigers 5. Two hippos

6. Trắng curtain 7. Brown clock 8. Three trees 9. Two glasses 10. Shoes

a. Gối màu hồng b. Màn trắng c. 2 chiếc ly

d. đơi giầy e. 5 con chim f. 4 nhỏ hổ

g. đồng hồ màu nâu h. 2 nhỏ hà mã i. 3 loại cây j. 2 nhỏ voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go khổng lồ t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I co _e in , please.

Close your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a song, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t to lớn the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. Are b. It c. It’s d. His

2. Mary goes to lớn school library to ………..books.

a. Read’s b. Reads c. Read d. Read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. Và you ?

a. You b. You’re c. Your d. Yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend.

a. How b. When c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. Grape 2. Purple flowers 3. Two đen cats 4. Moon 5. Green pens

6. Two ducks 7. Two pencil boxes 8. Three guitars 9. Three tigers 10. Window

a. Hoa màu tím b. 2 hộp búy chì c. Mặt trăng

d. 3 cây đàn ghi ta e. Nho f. 2 con vịt g. 2 con mèo đen

f. 2 cây bút mực xanh lá i. 3 bé hổ j. Cửa ngõ sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic tiếng Anh hay rất phong phú và đa dạng với đa phần bài tập, góp cho chúng ta học sinh hoàn toàn có thể hệ thống lại kỹ năng và kiến thức sau những bài học, rèn luyện cách tân và phát triển bốn khả năng nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp giờ Anh được thuần thục hơn.

Trên đó là một số đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 những vòng mà lại Step Up đang tổng hòa hợp được. Đây là 1 kỳ thi giúp các em trau dồi lại kỹ năng tiếng Anh, vừa giúp các em học sinh luyện năng lực nghe giờ Anh hơn nữa thử thách bản thân sau đông đảo vòng thi tiếng Anh, giúp việc kiểm tra trình độ tiếng Anh của các bạn nhỏ không còn buốn chán nữa. ý muốn rằng cùng với những chia sẻ trên đây, những bậc cha mẹ và các em học viên sẽ tham gia kỳ thi olympic giờ Anh một phương pháp hiệu quả. Để bé nhỏ có được căn nguyên từ ngữ vững vàng vàng cho bậc giờ đồng hồ Anh tiểu học , những bậc phụ huynh có thể tham khảo về sách học từ vựng đến bé. Sách giúp nhỏ nhắn mở rộng từ vựng, có thêm đầy đủ mẹo học tập từ vựng với phát triển xuất sắc tiếng Anh giao tiếp sau này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *